Plan voor verder verbeteren natuur in de Neswaarden

nieuwsbericht gemeente Zaltbommel 28 juni 2022

Staatsbosbeheer en de gemeente Zaltbommel willen de natuurwaarden van natuurgebied de Neswaarden verder verbeteren. Hiervoor is in 2019 een gebiedsvisie opgesteld. De eerste concrete deeluitwerking van deze gebiedsvisie is een natuurlijke inrichting van de noordwest- en zuidoostoever van het Esmeer door een deel van de kleilaag af te graven. Staatsbosbeheer is daarvoor een samenwerking aangegaan met gebiedsontwikkelaar K3. De verwachting is dat de uitvoering van dit deelproject in het vierde kwartaal van dit jaar van start kan gaan.

Ruimte voor riviernatuur Het plan voor dit deelproject is om aan de noordwest- en zuidoever van het Esmeer de oever wat te verlagen door een deel van de kleilaag af te graven (zie afbeelding 1). Daardoor reikt de getijdenwerking met hogere en lagere waterstanden vanaf de Afgedamde Maas en het Esmeer tot in het gebied, waardoor riviernatuur en de planten- en diersoorten die daarbij horen zich beter kunnen ontwikkelen. Aan de noordwestkant wordt er bovendien een goede uitgangssituatie gecreëerd voor de ontwikkeling van riviermoeras.

Realisatie getijdenbekken: Aan de zuidoostzijde van het Esmeer wordt een getijdenbekken gerealiseerd (zie afbeelding 2). Het doel van dit bekken is om wat waterbeweging langs het aangrenzende zwemstrand te realiseren. Daardoor wordt het water beter ververst en neemt de kwaliteit van het water toe. Ook wordt een verbinding met de waterloop vanuit Aalst gerealiseerd. Daarmee wil waterschap Rivierenland de waterkwaliteit in het dorp een positieve impuls geven.

Planning Het totale project wordt in een periode van zeven tot tien jaar uitgevoerd, waarbij telkens in kleine aaneengesloten deelgebieden wordt gewerkt. Zo kan de natuur zich al tijdens de uitvoering ontwikkelen. In beide deelgebieden wordt in korte, aaneengesloten periodes gewerkt. Er is dus niet continu materieel in de gebieden aanwezig. Het zuidelijk deelgebied wordt binnen maximaal twee jaar gerealiseerd.

Start van het werk: Het werk start in het zuidoostelijke gebied. In overleg met de gemeente Zaltbommel en de omgeving is besloten om de werkzaamheden in dit deelgebied - gelet op het nabijgelegen recreatiestrand - in een relatief kort tijdsbestek van twee jaar uit te voeren, waarbij er binnen het recreatieseizoen (juli en augustus) geen werkzaamheden plaatsvinden. Hiermee wordt eventuele hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk voorkomen. Het werk start naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar. Dit is mede afhankelijk van het moment waarop de definitieve ontgrondingsvergunning door de provincie Gelderland verleend wordt.

Inloopbijeenkomst voorafgaand aan start werkzaamheden: Voorafgaand aan de uitvoering wordt er door de betrokken partijen nog een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over de uitvoering van het werk. Naar verwachting zal dit ergens in september/oktober van dit jaar zijn.

Meer informatie Meer informatie over dit deelproject en over de totale gebiedsvisie is te vinden op Kwaliteitsimpuls Neswaarden - Gemeente Zaltbommel